Zarządzenie Nr 28/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 lutego 2022 r.
 
w sprawie powołania biegłego w zamówieniu publicznym na wykonanie zadania pod nazwą: Wdrożenie e-usług dla mieszkańców Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art.55 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z. późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuję biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wdrożenie e-usług dla mieszkańców Gminy Ostróda” - Pana  Jarosława Michna.
 
 ​    § 2. Zadaniem biegłego jest wsparcie w zakresie technicznym, w tym:
 
1) współpraca przy udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania Wykonawców w toku postępowania w sprawach technicznych,
 
2) wsparcie komisji przetargowej przy ocenie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
 
3) współudział w ocenie ofert,
 
4) udzielenie pozostałego wsparcia w zakresie posiadanych wiadomości specjalnych w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     § 3. Biegły ma obowiązek złożyć oświadczenia, zgodnie z art. 56 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2021 r., poz.  1129 z późn. zm.).
    
§ 4. Biegły w zakresie określonym w § 2 sporządza opinie na piśmie.
 
​     § 5. Biegły kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 11.02.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 11.02.2022, ostatnia aktualizacja: 11.02.2022, odsłon: 191


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541109
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości