ZARZĄDZENIE Nr 28/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 6 marca 2018 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Ostróda działki ewidencyjne Nr 233/15 o pow. 0,0641 ha i Nr 345/1 o pow. 0,2355 ha, stanowiące drogi, położone w obrębie Kajkowo.
 
     § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 07.03.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.03.2018, ostatnia aktualizacja: 07.03.2018, odsłon: 366


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907259
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości