Zarządzenie Nr 28/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 marca 2014 r.
 
w sprawie nabycia udziałów w nieruchomościach
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2001r., Nr 62, poz. 1019) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Ostróda udział 28/1000 w nieruchomościach, oznaczonych jako działki ew. nr 310/43, nr 310/45, nr 310/46, położonych w obrębie Kajkowo.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.03.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.03.2014, ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, odsłon: 810


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622461
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości