ZARZĄDZENIE Nr 27/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 6 marca 2018 r.
 
w sprawie wydzierżawienia część działki ewidencyjnej stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza do wydzierżawienia grunt o powierzchni 35 m2, stanowiący część działki ewidencyjnej oznaczonej jako Nr 144/33 o powierzchni 0,0513 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, na okres 9 lat.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 06.03.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 06.03.2018, ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, odsłon: 347


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907212
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości