Zarządzenie Nr 26/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 03 lutego 2022 r.
 
w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Postanawia oddać w użyczenie w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat, część zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Naprom gmina Ostróda, oznaczonej jako dz. ew. Nr 307/3, o pow. 0,4253 ha, tj.:
 
1) pomieszczenie o pow. 4,55 m2, wydzielone ze świetlicy w Napromie;
 
2) udział wynoszący 25/1000 w gruncie działki ew. Nr 307/3, obręb Naprom, służący do obsługi pomieszczenia, o którym mowa w pkt 1.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zastępca Wójta Gminy Ostróda
Grzegorz Kastrau

 

Data przekazania do publikacji: 08.02.2022
Osoba przekazująca: Magda Chocian

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 08.02.2022, ostatnia aktualizacja: 08.02.2022, odsłon: 104


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14828036
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości