Zarządzenie Nr 26/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 marca 2014 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat podziału i utworzenia niektórych sołectw Gminy Ostróda oraz nadania nowych statutów wszystkim sołectwom Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 594, z późn. zm.), § 17 i 18 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r. Poz. 2417, z późn. zm.), uchwały Nr XLIX/296/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ostróda projektu uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda oraz uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Przystępuje się do powiadomienia, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańców sołectwa Rudno o zamiarze Rady Gminy Ostróda dokonania podziału z dniem 1 stycznia 2015 roku sołectwa Rudno i utworzenia z tym dniem sołectwa Smykowo, wraz z nadaniem statutu.
 
     2. Przystępuje się do powiadomienia, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańców sołectwa Pietrzwałd o zamiarze Rady Gminy Ostróda dokonania podziału z dniem 1 stycznia 2015 roku sołectwa Pietrzwałd i utworzenia z tym dniem sołectwa Ryn oraz sołectwa Zajączki, wraz z nadaniem statutów.
 
     3. Przystępuje się do powiadomienia, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańców sołectwa Lipowo o zamiarze Rady Gminy Ostróda dokonania podziału z dniem 1 stycznia 2015 roku sołectwa Lipowo i utworzenia z tym dniem sołectwa Bałcyny, wraz z nadaniem statutu.
 
     4. Przystępuje się do powiadomienia, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańców sołectwa Wirwajdy o zamiarze Rady Gminy Ostróda dokonania podziału z dniem 1 stycznia 2015 roku sołectwa Wirwajdy i utworzenia z tym dniem sołectwa Nastajki, wraz z nadaniem statutu.
 
     5. Przystępuje się do powiadomienia, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańców poszczególnych sołectw o zamiarze Rady Gminy Ostróda nadania z dniem 1 stycznia 2015 roku nowych statutów sołectw, określających ich organizację i zakres działania.
 
     § 2.1. Przed podjęciem uchwał Rady Gminy Ostróda w sprawach, o których mowa w § 1, uruchamia się proces konsultacji społecznych, którego celem jest zebranie opinii mieszkańców i podjęcie właściwej decyzji, wynikającej z potrzeb społeczności lokalnej.
 
     2. Przedmiotem konsultacji jest treść projektów uchwał Rady Gminy Ostróda w sprawach, o których mowa w § 1. Projekty uchwał zostaną udostępnione w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda oraz w siedzibach sołtysów poszczególnych sołectw.
 
     3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach 20 marca – 20 czerwca 2014 roku.
 
     4. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje teren Gminy Ostróda i dotyczy mieszkańców poszczególnych sołectw.
 
     5. W ramach konsultacji społecznych przewiduje się publiczne i otwarte spotkania Wójta Gminy Ostróda i przedstawicieli Rady Gminy Ostróda z mieszkańcami, o których mieszkańcy zostaną powiadomieni z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 
     6. Dodatkową formą konsultacji będzie sondaż internetowy (wybór spośród jednej z trzech odpowiedzi: „pozytywna”, „negatywna” lub „brak zdania”) za pośrednictwem strony internetowej Gminy.
 
     § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.03.2014r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.03.2014, ostatnia aktualizacja: 12.03.2014, odsłon: 1 283


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622621
odsłon strony

Aktualnie mamy
4 gości