Zarządzenie Nr 26/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 marca 2013 r.

 

w sprawie maksymalnych kwot pomocy udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości dopłat przyznawanych osobom uprawnionym na 2013 rok.

 

      Na podstawie § 2 ust.3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Maksymalne kwoty pomocy udzielonej z ZFŚS w 2013r. wynoszą:

 

      1/ Do różnych form, o których mowa w § 4 ust.1 Regulaminu:

 

   a/ pobyt na leczeniu sanatoryjnym, koloniach letnich, obozach i zimowiskach - 1.600,00 zł od osoby,

 

   b/ pobyt na wczasach zorganizowanych - 1.040,00 zł,

 

   c/ udział w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo - rekreacyjnych - 25% minimalnego wynagrodzenia, tj. 400 zł na uprawnionego, pracownika rocznie,

 

   d/ udział w wycieczkach - 65% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.040 zł. na uprawnionego pracownika rocznie,

 

   e/ pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe:

 

- budowa, zakup domu lub mieszkania - 16.000 zł,

 

- adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne 13.000 zł,

 

- modernizacja i przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych 11.000 zł,

 

- remont mieszkania 8.000 zł,

 

   f/ organizacja imprez dla dzieci i zakup paczek świątecznych 160 zł. na dziecko rocznie,

 

   g/ pomoc rzeczowa i finansowa, i in. dopłaty:

 

- w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałych chorób lub śmierci 400% minimalnego wynagrodzenia, tj. 6.400,00 zł. na pracownika rocznie,

 

- w pozostałych przypadkach 100 % minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.600,00 zł na pracownika rocznie,

 

- dopłaty do przedszkoli i żłobków 70 % minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.120,00 zł na pracownika rocznie.

 

      2/ Wysokość limitu ekwiwalentu, o którym mowa w § 4 ust.2 Regulaminu wynosi 1.040,00 zł na uprawnionego pracownika.

 

      §2. Wysokość dopłat przyznawanych osobom uprawnionym określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

      § 3. Traci moc Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 16/12 z dnia 7 lutego 2012 w sprawie maksymalnych kwot pomocy udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 

Zarządzenie uzgodniono dnia 22 marca 2013 r. z Zespołem Przedstawicieli Pracowników

 

1. Beata Czerkas                - Urząd Gminy Ostróda     ............................

2. Marta Żeberek - GBP, GOK                          ............................

3. Marzena Marchlewska- GOPS                   ............................

4. Sylwia Dąbkiewicz - ZOK                           .............................

5. Anna Wiktorowicz- Związek Gmin              ……………....…..

 

 

 

 

 

Załącznik 1

do Zarządzenia Nr 26/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 marca 2013r.

 

 

Tabela

dopłat z ZFŚS

 

Grupa

Wysokość dochodu

na osobę w rodzinie

brutto zł

% wskaźnik dopłaty do n/w usług

Wczasy zorganizowane

Sanatorium

Wypoczynek organizowany

we własnym zakresie

Kolonie i

obozy

dla dzieci i młodzieży

Dopłaty do przedszkoli

i żłobków

1.

do 600,00 zł

40

70

65

75

70

2.

od 601,00

do 1.200,00

35

65

60

70

65

3.

od 1.201,00 do1.800,00

30

60

55

65

60

4.

od 1.801,00

do 2.400,00

25

55

50

60

55

5.

od 2.401,00

do 3.000,00

20

45

45

55

50

6.

od 3.001,00

do 6.200,00

15

35

40

50

45

 

 

Informacje uzupełniające tabelę

 

1. Dopłata do form zorganizowanych, tj. sanatorium, kolonii i obozów obliczana jest na podstawie faktycznej ceny usługi. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 100 % minimalnego wynagrodzenia, na osobę.

 

2. Dopłata do wczasów zorganizowanych, obliczana jest na podstawie faktycznej ceny usługi. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 65 % minimalnego wynagrodzenia.

 

3. Dopłata do świadczeń wymienionych w pkt. 1 i 2 może nastąpić wyłącznie na podstawie dokumentów np. faktury, rachunku, noty wystawionych przez upoważnionego organizatora.

 

4. O zakwalifikowanie się do dopłaty z Funduszu, osoba uprawniona powinna ubiegać się przed wyjazdem na wypoczynek.

 

5. Ekwiwalent na wypoczynek organizowany we własnym zakresie przysługuje pracownikowi wykorzystującemu urlop wypoczynkowy trwający minimum 14 dni, łącznie z dniami wolnymi od pracy.

 

6. Wysokość ekwiwalentu obliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

 

7. Wypłata ekwiwalentu powinna nastąpić przed rozpoczęciem okresu wypoczynkowego - na podstawie karty urlopowej.

 

8. Wysokość dofinansowania udziału w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczkach turystyczno-krajoznawczych ustalana jest każdorazowo w wysokości uzależnionej od możliwości

finansowych Funduszu.

 

9. Dopłaty do przedszkoli i żłobków przeznaczone są na dofinansowanie tzw. opłaty stałej i nie mogą przekraczać 70% minimalnego wynagrodzenia - na pracownika rocznie.

 

10. Wypłata świadczeń wymienionych w pkt. 9 może nastąpić na podstawie zaświadczeń wystawionych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze.

 

11. Osobom samotnym prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe przysługuje dopłata wyższa o jedną grupę niż wynika z tabeli dopłat ZFŚS.

 

Data przekazania do publikacji: 22.03.2013r.

Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 22.03.2013, ostatnia aktualizacja: 03.06.2013, odsłon: 1 128


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057915
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości