Zarządzenie Nr 25/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 lutego 2019 r.
 
w sprawie ustalenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda oraz wyznaczenia Administratora i Redaktora ds. Biuletynu Informacji Publicznej
 
    Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10 poz. 68), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Ustala się Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
    § 2. Wyznacza się Pana Artura Jabłonkę na Administratora ds. Biuletynu Informacji Publicznej.
 
    § 3. Wyznacza się Pana Kamila Klimowskiego na Redaktora ds. Biuletynu Informacji Publicznej.
 
    § 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
 
    § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 132/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda oraz wyznaczenia Administratora i Redaktora ds. Biuletynu Informacji Publicznej.
 
    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 25/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 20 lutego 2019 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 22.02.2019
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.02.2019, ostatnia aktualizacja: 22.02.2019, odsłon: 673


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097478
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości