Zarządzenie Nr 25/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 marca 2011r.

 

w sprawie powołania komisji d/s przejęcia majątku gminy użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. ) oraz § 11 pkt. 12 Zarządzenia Nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18.10.2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda z późniejszymi zmianami, zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do przejęcia majątku gminy użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie na podstawie umowy z dnia 30-12-2010 roku i przekazanie go Zakładowi Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

W skład komisji wejdą:

 

1. Jan Brzozowski – przewodniczący,

 

2. Roman Szewczyk - sekretarz,

 

3. Teresa Ołowska - członek,

 

4. Krzysztof Ruczyński - członek,

 

5. Jan Ignaczewski - Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

§ 2. Upoważniam i zobowiązuję przewodniczącego komisji Pana Jana Brzozowskiego kierownika Referatu Inwestycyjnego Rozwoju lokalnego i Zamówień Publicznych do prowadzenia wszelkich działań związanych z prawidłowym i efektywnym przebiegiem czynności związanych z przejęciem majątku Gminy Ostróda użytkowanego przez PUK Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. 3-go Maja 8.

 

§ 3. Komisja dokona sprawdzenia na dzień 31 marca 2011 roku stanu ewidencyjnego, ze stanem ewidencyjnym majątku gminy użytkowanym przez PUK Sp. z o.o. w Ostródzie.

 

§ 4. Pracą komisji kieruje przewodniczący.

 

§ 5. Komisja na podstawie stanu ewidencyjnego oraz stanu faktycznego dokona protokolarnego przejęcia majątku.

 

§ 6. Mienie przyjęte od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie podlega przekazaniu do nieodpłatnego używania Zakładowi Obsługi Komunalnej w Ostródzie na podstawie protokołu przekazania.

 

§ 7. Komisja kończy swoją pracę z dniem przejęcia i przekazania majątku dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.03.2011, ostatnia aktualizacja: 23.03.2011, odsłon: 943


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527155
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości