Zarządzenie Nr 24/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zbycia w drodze zamiany działki stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
    Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 2 pkt 3 uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 99/3 o powierzchni 0,0745 ha, położoną w obrębie Turznica, stanowiącą zgodnie z KW EL1O/00051647/2, własność Gminy Ostróda na działkę ewidencyjną nr 647/1 o powierzchni 0,0251 ha, położoną w obrębie Samborowo.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 28.02.2023
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.03.2023, ostatnia aktualizacja: 01.03.2023, odsłon: 92


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569253
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości