Zarządzenie Nr 24/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 marca 2018 r.
 
w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2018 r.
 
     Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przyjmuje się na rok budżetowy 2018 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniając wnioski dyrektorów szkół.
2. Fundusz na wspieranie doskonalenia nauczycieli wynosi 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
 
     § 2. Wnioski, o których mowa w § 1 uwzględniają:
 
  1) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,
 
  2) zadania związane z realizacją podstawy programowej,
 
  3) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego,
 
  4) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.
 
     2. Dofinansowanie dotyczy wszystkich form kształcenia wymienionych w § 2 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zm.).
 
     § 3. Dofinansowanie obejmuje nauczycieli studiujących w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych oraz publicznych lub niepublicznych zakładach kształcenia nauczycieli.
 
     2. Ustala się w 2018 r. następujące specjalności kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie:
 
  1) rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych (udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 
  2) podniesienie jakości kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji chemicznej, fizycznej i biologicznej,
 
  3) wdrażanie innowacyjnych metod i form dydaktycznych,
 
  4) podnoszenie efektywności kształcenia i wychowania,
 
  5) doskonalenie kompetencji w zakresie zmian legislacyjnych, w szczególności związanych z wdrożeniem nowej reformy oświatowej,
 
  6) inne z potrzebami danej placówki.
 
     § 4. Dofinansowanie do indywidualnych form doskonalenia przysługuje nauczycielowi z chwilą rozpoczęcia określonej formy doskonalenia.
 
     § 5. Maksymalna kwota dofinansowania opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2018 wynosi 2500 zł.
 
     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 01.03.2018
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 01.03.2018, ostatnia aktualizacja: 01.03.2018, odsłon: 358


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11926984
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości