Zarządzenie Nr 24/04

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 15 marca 2004 r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2000r. Nr 46,poz.543 z późn.zm) oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2000r 142, póz. 1591 z późn.zm.) Wójt Gminy w Ostródzie zarządza co następuje:

 

      § 1.1. Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Ostróda położone w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki oznaczone jako:

 

   - działka Nr 327/15 o pow. 0,0142 m2;

 

   - działka Nr 325/2 część o pow. 6658 m2.

 

      2. Wydzierżawienie następuje na okres od 1 maja do 31 października 2004r.

 

      3. Przedłużenie okresu dzierżawy może nastąpić w trybie bez przetargowym na okres łącznie nieprzekraczający 1 roku.

 

      § 2. 1. Przetarg na wydzierżawienie przedmiotowego gruntu przeprowadza się w formie przetargu ustnego w celu uzyskania najwyższej stawki czynszu.

 

      2. W sprawach nieuregulowanych, niniejszym zarządzeniem w zakresie przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz.U Nr 9, póz.30 z późn.zm).

 

      § 3.1. Stawka, czynszu miesięcznego ustalona do przetargu wynosi 1.000,-zł. plus 22% podatku Vat. 2. Ustala się do przetargu postąpienie minimalne w wysokości 100,-zł. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 820


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679852
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości