Zarządzenie Nr 23/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 8 marca 2017 r.
 
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie
 
   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), art. 41 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) w związku z § 9 ust. 1 i § 12 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim przez członka Komisji – Panią Ewę Salewską, w ten sposób, że w zarządzeniu Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie wprowadza się nową treść pkt 3, w brzmieniu: „3) Magdalena Czarnowska”.
 
§ 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 91/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2016 r., pozostają bez zmian.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.03.2017r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.03.2017, ostatnia aktualizacja: 08.03.2017, odsłon: 669


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15218938
odsłon strony

Aktualnie mamy
81 gości