Zarządzenie Nr 23/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 lutego 2010 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niżej wyszczególnione nieruchomości, stanowiące własność Gminy Ostróda:

 

1/ działka Nr 32/2 o powierzchni 0,0900 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz działka Nr 32/6 o powierzchni 0,0063 ha stanowiąca dojście i dojazd z drogi publicznej na działkę Nr 32/2, położone w obrębie i miejscowości Rudno;

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.03.2010, ostatnia aktualizacja: 02.03.2010, odsłon: 797


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219273
odsłon strony

Aktualnie mamy
92 gości