Zarządzenie Nr 22/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 stycznia 2022 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda
 
 Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. W Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, § 16 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 16. Ustala się następujące godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy:
1) na stanowiskach pomocniczych i obsługi, urzędniczych w tym kierowniczych urzędniczych: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) na stanowisku dozorcy-konserwatora: od poniedziałku do piątku od 6.30 do 14.30; podczas nieobecności dozorcy-konserwatora obowiązki przejmuje wyznaczona sprzątaczka;
3) na stanowisku sprzątaczki: od poniedziałku do piątku od 13.00 do 21.00; w czasie zastępowania dozorcy- konserwatora w godzinach jego pracy, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
4) na stanowiskach wykonujących pracę w zadaniowym systemie czasu pracy, czas pracy ustala się indywidualnie dla każdego pracownika w sposób wyznaczony wymiarem zadań.”
 
 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz Stanowisku do spraw Kadr.
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w Urzędzie Gminy Ostróda.
 

 

Data przekazania do publikacji: 01.02.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.02.2022, ostatnia aktualizacja: 01.02.2022, odsłon: 380


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544636
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości