Zarządzenie Nr 22/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 lutego 2018 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W załączniku do zarządzenia Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:
 
  1) w rozdziale 2 Zakładowy plan kont w § 8:
 
  a) w tabeli „Konta syntetyczne budżetu gminy” w części „Konta bilansowe” ewidencja analityczna dla konta „902 – Wydatki budżetu” otrzymuje brzmienie:
 
Konta syntetyczne budżetu gminy
Ewidencja analityczna
1. Konta bilansowe
902 – Wydatki budżetu
Ewidencja prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej.
 
  b) w tabeli „Konta syntetyczne jednostki budżetowej” w części „Konta bilansowe” ewidencja analityczna dla konta „234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami” otrzymuje brzmienie:
 
Konta syntetyczne jednostki budżetowej
Ewidencja analityczna
1. Konta bilansowe
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami
Ewidencja szczegółowa prowadzona według poszczególnych pracowników i według rodzajów rozrachunków np.:
234-1-1
234-2-1
234-750-75023 …
 
  2) w rozdziale 6 Zasady gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania w § 32 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
 
  „3. Gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajów wydatków powinna być przeznaczona na cel określony przy jej podjęciu. Kwota niewypłacona może być przechowywana w kasie do 7 dni, pod warunkiem należytego jej zabezpieczenia. Gotówki tej nie wlicza się do wielkości ustalonego pogotowia kasowego.”
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.02.2018
Osoba przekazująca: Monika Klimowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 28.02.2018, ostatnia aktualizacja: 28.02.2018, odsłon: 574


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927043
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości