Zarządzenie Nr 22/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 18 lutego 2016 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
    Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2014 r., poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym Nr 6 w Wałdowie, stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 144/11 o pow. 0,2419 ha, położoną w obrębie Mała Ruś, w zakresie obejmującym składniki wymienione w ust. 2.
 
     2. Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:
 
    1)  lokal Nr 1 do adaptacji na lokal mieszkalny o pow. uż. 42,14 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 112/1000;
 
 
    § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.02.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.02.2016, ostatnia aktualizacja: 22.02.2016, odsłon: 718


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215769
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości