Zarządzenie Nr 21/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26 lutego 2014 r.
 
w sprawie: opracowania Planu Obrony Cywilnej dla Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 2 i § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz.850), zarządzenia Nr 60 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatów i gmin, Wójt Gminy Ostróda – Szef Obrony Cywilnej Gminy zarządza, co następuje:
 
  § 1. 1. W celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny zarządzam przystąpienie do opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy dla Ostróda.
 
     2. Ilekroć w dalszej części zarządzenia jest mowa o:
  1) Planie – rozumie się przez to Plan Obrony Cywilnej dla Gminy Ostróda,
  2) Urzędzie  - rozumie się przez to Urząd Gminy Ostróda,
  3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Ostróda,
  3) Szefie Obrony Cywilnej Gminy  - rozumie się przez to Wójta Gminy Ostróda.
 
  § 2. 1. Plan opracowuje komórka organizacyjna Urzędu, realizującą zadania z zakresu obrony cywilnej, przy udziale zespołu składającego się z kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 
 
  § 3. 1. Plan powinien zawierać następujące części składowe:
  1) plan główny;
  2) procedury postępowania;
  3) karty realizacji zadań obrony cywilnej;
  4) załączniki funkcjonalne;
  5) informacje uzupełniające;
  6) inne dokumenty, wynikające ze specyfiki zadań przewidzianych do realizacji w ramach Planu.
 
  2. Opracowania wykonane na czas bezpośredniego zagrożenia państwa i wojny (plan ewakuacji, plan ochrony zabytków i inne) stanowią załączniki funkcjonalne do Planu.
 
  3. Karty realizacji zadań obrony cywilnej opracowują, na podstawie zestawienia zadań obrony cywilnej, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze, przewidziane w Planie do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia. Za opracowanie karty odpowiadają kierownicy podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 
  4. Zestawienie zadań obrony cywilnej przewidzianych do realizacji przez podmioty określone w ust. 3 opracowuje Szef Obrony Cywilnej Gminy, przy udziale pracownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
     § 4. Plan opracowany jest w formie dokumentów opisowych i graficznych:
  1) dokument w formie tradycyjnej (dokument papierowy);
  2) dokument w wersji cyfrowej (pliki PDF zapisane na płycie CD);
  3) dokument graficzny – dane graficzne opracowane na mapie z siatką UTM w skali 1:25 000.
 
     § 5. Opracowany Plan przed zatwierdzeniem przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy wymaga uzgodnienia ze Starostą Ostródzkim oraz podmiotami, o których mowa w § 3 ust. 3 – w zakresie dotyczącym zadań przewidzianych Planem do realizacji przez te podmioty.
 
     § 6. Ostateczny termin zakończenia prac nad opracowaniem Planu przewiduje się na dzień 30 marca 2014r.
 
    § 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam pracownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu.
 
   § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.03.2014r.
Osoba przekazująca: Władysław Jankiewicz

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.03.2014, ostatnia aktualizacja: 25.03.2014, odsłon: 797


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15822841
odsłon strony

Aktualnie mamy
103 gości