Zarządzenie Nr 21/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 lutego 2010r.

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W celu realizacji zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych zatwierdzam Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Ostróda, zwany dalej „Planem”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Plan dotyczy wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda, w takim zakresie, w jakim informacje niejawne są przez nich wytwarzane, przetwarzane, przekazywane i przechowywane.

 

§ 3. Zobowiązuje się pracowników, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia do przestrzegania postanowień Planu.

 

§ 4. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem postanowień Planu powierza się Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

§ 5. Traci moc „Plan Ochrony Informacji Niejawnych” w Urzędzie Gminy Ostróda z maja 2001r.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Maria Kubaszczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.03.2010, ostatnia aktualizacja: 02.03.2010, odsłon: 970


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214581
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości