Zarządzenie Nr 210/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2022 r.
 
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 2 pkt. 4 Uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. U. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2019 r. poz. 4968)  Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia w trybie przetargowym nieruchomość gruntową o powierzchni 1,0583 ha, oznaczoną jako działka nr 261/1, położoną w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda, na okres 10 lat .
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 30.12.2022
Osoba przekazująca: Ilona Rybarkiewicz

Sporządził/a: Ilona Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 30.12.2022, ostatnia aktualizacja: 30.12.2022, odsłon: 28


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14828049
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości