Zarządzenie Nr 203/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 grudnia 2022 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 676/3 o obszarze 0,0860 ha, objętej księgą wieczystą KW nr EL1O/00054879/8.
 
     2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 19 grudnia 2022 r. Rep. „A” Nr 5356/22 przez Notariusza Agnieszkę Sienkiewicz, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ostródzie przy ulicy Mickiewicza Nr 8.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 19.12.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.12.2022, ostatnia aktualizacja: 20.12.2022, odsłon: 40


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827621
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości