ZARZĄDZENIE Nr 20/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 lutego 2018 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 117/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, wprowadza się następujące zmiany: W Rozdziale IV „System korespondencji i obiegu dokumentów”, § 20 otrzymuje brzmienie:
 
㤠20
 
     1. Korespondencję przyjmuje sekretariat, rejestruje ją w Dzienniku Korespondencji Urzędu oraz – po przejrzeniu i zwróceniu przez Sekretarza – dzieli i przekazuje zgodnie z dyspozycjami odpowiednio:
 
  1) Wójtowi,
 
  2) Zastępcy Wójta,
 
  3) komórkom organizacyjnym.
 
     2. Sekretariat otwiera wszystkie przesyłki, z wyjątkiem:
 
  1) adresowanych imiennie, które przekazuje adresatom,
 
  2) wartościowych, które przekazuje właściwej osobie lub komórce organizacyjnej za pokwitowaniem,
 
  3) dokumentów,  którym przyznano określoną klauzulę tajności, w tym: „zastrzeżone” i „poufne”,
 
  4) dokumentów stanowiących ofertę w postępowaniu przetargowym.
 
     3. Korespondencję mylnie doręczoną (adresowaną do innego adresata) zwraca się niezwłocznie nadawcy lub przekazuje właściwemu adresatowi za pośrednictwem urzędu pocztowego.
 
     4. Poszczególne komórki organizacyjne mogą przyjmować korespondencję właściwą dla swojej komórki bezpośrednio od interesantów – w przypadku, gdy jest ona pilna lub zostaje doręczona osobiście. Korespondencję taką należy jednak przekazać do sekretariatu w celu zarejestrowania w Dzienniku Korespondencji Urzędu.
 
     5. Poszczególne komórki organizacyjne mogą pełnić rolę punktu kancelaryjnego, pod warunkiem prowadzenia przez pracownika uprawnionego do przyjmowania lub wysyłania przesyłek rejestru w postaci Dziennika Korespondencji Komórki. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 
     6. Korespondencję przesyłaną pocztą elektroniczną i faksem przyjmują komórki organizacyjne posiadające urządzenia do ich odbioru.”.
 
     § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 23.02.2018
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.02.2018, ostatnia aktualizacja: 23.02.2018, odsłon: 513


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927715
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości