Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 lutego 2017 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
 
  1. nieruchomość gruntową położoną w obrębie Międzylesie, oznaczoną jako dz. ew. Nr 235/6, o pow. 0,1639 ha;
 
  1.  nieruchomość gruntową położoną w obrębie Międzylesie, oznaczoną jako dz. ew. Nr 235/7, o pow. 0,2227 ha;
 
  1. nieruchomość gruntową położoną w obrębie Międzylesie, oznaczoną jako dz. ew. Nr 235/8, o pow. 0,1914 ha;
 
  1. nieruchomość gruntową położoną w obrębie Międzylesie, oznaczoną jako dz. ew. Nr 235/9, o pow. 0,1683 ha;
 
  1. nieruchomość gruntową położoną w obrębie Międzylesie, oznaczoną jako dz. ew. Nr 235/10, o pow. 0,1402 ha;
 
  1. nieruchomość gruntową położoną w obrębie Międzylesie, oznaczoną jako dz. ew. Nr 235/11, o pow. 0,1382 ha.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.02.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.02.2017, ostatnia aktualizacja: 23.02.2017, odsłon: 639


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215914
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości