Zarządzenie Nr 201 /2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia  14 grudnia 2022r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt”
 
       
     Na podstawie art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.  1710 z. pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zadanie „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy i koty) z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt” powołuje się komisję przetargową  w składzie:
 
     1) Przewodniczący – Krzysztof Ruczyński;
     2) z-ca przewodniczącego  – Grzegorz Kastrau ;
     3) Członek –  Karol Hładyszewski;
     4) Członek – Anna Płecha;
     5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
   §2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Ostróda zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2021 r. w  sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych.
 
§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
    
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 15.12.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.12.2022, ostatnia aktualizacja: 15.12.2022, odsłon: 36


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14828002
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości