Zarządzenie Nr 200/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 grudnia 2022 r.
 
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomość lokalową o funkcji mieszkalnej (lokal mieszkalny Nr 3), położoną w miejscowości Morliny, w budynku oznaczonym numerem 14 wraz z udziałem 19/100 w gruncie i częściach wspólnych budynku i urządzeniach – działka ew. nr 4/15 o powierzchni 0,1020 ha, położona w obrębie Morliny oraz udział 20/100 w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 4/17 o powierzchni 0,0521 ha, położonej w obrębie Morliny, zabudowanej budynkiem gospodarczym.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  

 

Data przekazania do publikacji: 15.12.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.12.2022, ostatnia aktualizacja: 15.12.2022, odsłon: 43


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788584
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości