Zarządzenie Nr 197/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 grudnia 2018 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Ostróda
 
    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Ostróda w § 4 wprowadza się następujące zmiany:
 
  1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 
    „2. Faktury dokumentujące sprzedaż lub zakup w imieniu Gminy muszą zawierać, z zastrzeżeniem ust. 2a, dane identyfikacyjne według wzoru:
 
Faktura sprzedaży
Faktura zakupu
Sprzedawca:
Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
NIP 741-20-90-157
Nabywca:
Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
NIP 741-20-90-157
Wystawca:
nazwa i adres jednostki organizacyjnej,
Odbiorca:
nazwa i adres jednostki organizacyjnej.
 
  2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
 
    „2a. W przypadku faktur dokumentujących zakup w imieniu Gminy przez Urząd Gminy oznaczeniem odbiorcy może być Gmina Ostróda lub Urząd Gminy Ostróda.”
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.01.2019
Osoba przekazująca: Monika Klimowska

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.01.2019, ostatnia aktualizacja: 04.01.2019, odsłon: 312


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927414
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości