Zarządzenie Nr 195/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 grudnia 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do załatwiania spraw z zakresu dodatku węglowego
 
Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Upoważnia się Panią Annę Zgrzebską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
     § 2. Upoważnienie wygasa z dniem cofnięcia, zmiany stanowiska pracy lub ustania zatrudnienia.
 
     § 3. Traci moc zarządzenie Nr 143/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do załatwiania spraw z zakresu dodatku węglowego.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 05.12.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.12.2022, ostatnia aktualizacja: 05.12.2022, odsłon: 23


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788726
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości