Zarządzenie Nr 19/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 22 lutego 2018r.
 
 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty
 
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ,,Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
  1) Przewodniczący – Jan Brzozowski;
  2) Członek – Marek Wydrzyński;
  3) Członek – Roman Szewczyk;
  4) Członek – Danuta Kucharczuk;
  5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 27.02.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 27.02.2018, ostatnia aktualizacja: 27.02.2018, odsłon: 443


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927306
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości