Zarządzenie Nr 19/07

Wójta Gminy Ostróda

Z dnia 15 lutego 2007 r.

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - zarządzam co następuje:

 

      § 1.1) W załączniku do Zarządzenia Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda § 29 otrzymuje brzmienie:

 

„ § 29 Do zakresu działania Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Uzależnień należy:

 

      1. Prowadzenie zgodnie z uchwałami Rady Gminy, zarządzeniami Wójta i regulaminem Urzędu Gminy w Ostródzie spraw związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień,

 

      2. Przygotowanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Wójtowi i Radzie Gminy:

 

   - projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

   - projektów preliminarza wykonania gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

   - sprawozdania realizacji gminnych programów tj:. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

 

      3. Ogłaszanie i prowadzenie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnych programów.

 

      4. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnych programów,

 

      5. Współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi w celu realizacji zadań wynikających z profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia.

 

      6. Współdziałanie z placówkami służby zdrowia, a w szczególności z lekarzami i terapeutami pracującymi w poradni leczenia uzależnień.

 

      7. Współpracowanie z obsługą finansową w zakresie realizacji działu - ochrona zdrowia, rozdziałów: przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii.

 

      8. Branie udziału w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika Urzędu Marszałkowskiego,

 

      9. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 

      10. Wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy Ostróda ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,

 

      11. Udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

      12. Bieżąca ewaluacja i wprowadzenie lokalnych inicjatyw z dziedziny profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.”

 

   2) w załączniku Nr 1 do załącznika do Zarządzenia Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 marca 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:

 

   a) w poz. 8 pkt 5 zmienia się nazwa stanowiska „stanowisko ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na „Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień”

 

   b) w poz. 2 pkt 5 zmienia się nazwę stanowiska „konserwator” na „kierowca-konserwator”.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.02.2007, ostatnia aktualizacja: 19.02.2007, odsłon: 878


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214686
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości