Zarządzenie Nr 189/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 grudnia 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019 - 2021.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm) oraz § 2 Regulaminu Prac Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik Nr 2 do Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 przyjętego uchwałą Nr II/16/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
 
1) Grzegorz Kastrau - Przewodniczący komisji konkursowej,
2) Danuta Niemanowska - Zastępca Przewodniczącego komisji konkursowej,
3) Aneta Janowicz - Sekretarz komisji konkursowej,
4) Kamila Małachowska – Członek komisji konkursowej,
5) Łukasz Wolf – Członek komisji konkursowej.
 
     do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z ogłoszonym w dniu 6 grudnia 2018 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego.
 
     § 2. Regulamin prac komisji konkursowej określa załącznik Nr 2 do Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.12.2018
Osoba przekazująca: Aneta Janowicz

Sporządził/a: Aneta Janowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.05.2020, ostatnia aktualizacja: 14.05.2020, odsłon: 306


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907260
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości