Zarządzenie Nr 187/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 listopada 2022 r.
 
w sprawie zbycia działek ewidencyjnych stanowiących mienie komunalne
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2019 r. poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu, działki ewidencyjne nr 166/91 o powierzchni 0,0506 ha i  nr 166/92 o powierzchni 0,1576 ha, położone w obrębie Stare Jabłonki, stanowiące zgodnie z KW EL1O/00033942/8, własność Gminy Ostróda.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data przekazania do publikacji: 21.11.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 24.11.2022, ostatnia aktualizacja: 24.11.2022, odsłon: 48


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827539
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości