Zarządzenie Nr 186/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 listopada 2022 r.
 
w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2019 r. poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu, działkę ewidencyjną nr 369 o powierzchni 0,1733 ha, położoną w obrębie Tyrowo, stanowiącą zgodnie z KW EL1O/00014471/6, własność Gminy Ostróda.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data przekazania do publikacji: 21.11.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 24.11.2022, ostatnia aktualizacja: 24.11.2022, odsłon: 113


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058181
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości