Zarządzenie Nr 186/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 grudnia 2018 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda działkę ewidencyjną Nr 116/7 o pow. 0,0008 ha, położoną w obrębie Kajkowo oraz udział ¼ w działce ewidencyjnej Nr 116/9 o pow. 0,0052 ha, położonej w obrębie Kajkowo.
 
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 151/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 października 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 14.12.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.12.2018, ostatnia aktualizacja: 14.12.2018, odsłon: 290


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907215
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości