Zarządzenie Nr 185/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie zbycia w drodze zamiany działki stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 3 uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2019 r., poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 369/15 o powierzchni 0,0602 ha, położoną w obrębie Idzbark, stanowiącą zgodnie z KW EL1O/00041220/0, własność Gminy Ostróda na działki ewidencyjne nr 369/12 o powierzchni 0,0610 ha i nr 369/17 o powierzchni 0,0036 ha, położone w obrębie Idzbark.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data przekazania do publikacji: 21.11.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 24.11.2022, ostatnia aktualizacja: 24.11.2022, odsłon: 44


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14828029
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości