Zarządzenie Nr 183/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 grudnia 2018 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych
 
    Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz § 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 72/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. W dokumencie o nazwie „Regulaminy Organizacyjne Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 73/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych, po § 12 dodaje się § 13 w brzmieniu:
 
    „§ 13 Regulamin Organizacyjny Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych (POP)
 
    1. W Urzędzie tworzy się następujące samodzielne stanowisko pracy, podległe bezpośrednio Wójtowi:
 
Lp.
Nazwa stanowiska
Symbol
1
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
POP
 
    2. Szczegółowe zakresy zadań, czynności, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika określa odrębny dokument o nazwie „zakres czynności”.
 
    § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz kierownikom Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.12.2018
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.12.2018, ostatnia aktualizacja: 12.12.2018, odsłon: 409


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11926975
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości