Zarządzenie Nr 182/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 grudnia 2018 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda
 
    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 72/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, wprowadza się następujące zmiany:
 
    1) w §11 po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
    ” 13) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych - POP”,
 
    2) w §12 w sekcji samodzielne stanowiska pracy, po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
    ” 12) Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych”,
 
    3) w §16:
    a) w ust. 12 skreśla się pkt 3 i 4,
    b) po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:
    „13. Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych, należy w szczególności:         
 
    4) wspieranie oraz koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz Rady w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 
    5)   współpraca i wspieranie działań gminnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, prowadzenie bazy organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy, przygotowywanie projektów umów i programów, w tym rocznych i wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
 
    6) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.”,
 
    7) Załącznik Nr 1 do Regulaminu pn. „Schemat struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Ostróda”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.12.2018
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.12.2018, ostatnia aktualizacja: 12.12.2018, odsłon: 415


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907201
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości