Zarządzenie Nr 182/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2016 r.
 
w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu
 
     Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z póż.zm.), rozdziału 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 poz. 1047) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 289 z póż.zm.) - zarządzam , co następuje:
 
     § 1. Wprowadza się instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu gminy Ostróda stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wprowadza się wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem gminy Ostróda stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
     § 3. Wprowadza się wykaz druków, które stanowią dokumentację konsolidacyjną - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
     § 4. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Ostróda oraz pracowników referatu finansowego Urzędu Gminy do:
 
  1) dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich sald należności i zobowiązań występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym,
 
  2) do sporządzenia i przedłożenia wraz z bilansem jednostki, wykazu zobowiązań
i należności do konsolidacji między jednostkami organizacyjnymi gminy Ostróda objętych bilansem skonsolidowanym.
 
     § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
     § 6. Traci moc zarządzenie NR 51/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 01.06.2009 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.
 
     § 6. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.12.2016r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska
 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 182/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2016
 
Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Ostróda
 
     § 1. Jednostką dominującą jest Gmina Ostróda.
 
     § 2. Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.
 
     § 3. Konsolidacja to łączenie w bilansie gminy Ostróda jako jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań finansowych gminnych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych osób prawnych (instytucje kultury) przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań jednostki dominującej i jednostek zależnych, z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i korekt.
 
     § 4. Konsolidacją są objęte jednostkowe bilanse jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz bilans z wykonania budżetu gminy Ostróda.
 
     § 5.1. Jednostka dominująca - gmina Ostróda - sporządza bilans skonsolidowany. Bilanse jednostek wchodzących w skład jednostki dominującej łączy się poprzez dodanie poszczególnych pozycji bilansowych tych jednostek. Poszczególne aktywa i pasywa bilansów jednostkowych (w kolumnie stan na początek i na koniec roku) należy dostosować odpowiednio do aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu. Jednocześnie należy pamiętać, że stan wykazany w kolumnie „stan na początek roku” powinien być zgodny ze „stanem na koniec roku” wykazanym w skonsolidowanych bilansie za rok poprzedni.
Należy dokonać korekt i wyłączeń w celu wyeliminowania skutków finansowych wzajemnych zdarzeń gospodarczych, szczególnie w zakresie rozrachunków (zobowiązań, należności) oraz innych aktywów i pasywów (środki trwałe, zapasy, materiały itp.), stosując zasady rozdziału 6 ustawy o rachunkowości. Dokonując korekt i wyłączeń, należy zwrócić szczególną uwagę na wzajemne powiązania jednostek organizacyjnych gminny. wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
     2. Dane jednostek podporządkowanych łączy się z danymi jednostki dominującej metodą konsolidacji pełnej. Metoda ta polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji bilansowych jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych oraz dokonaniu wyłączeń i korekt.
 
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 182/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2016 r.
 
Wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy Ostróda
 
  1) Urząd Gminy w Ostródzie,
  2) Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie,
  3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie,
  4) Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie,
  5) Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie,
  6) Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu,
  7) Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie,
  8) Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach,
  9) Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach,
  10) Szkoła Podstawowa w Brzydowie,
  11) Szkoła Podstawowa w Szyldaku,
  12) Szkoła Podstawowa w Zwierzewie,
  13) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie,
  14) Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie,
  15) Zespół Szkół w Lipowie
  16) Zespół Szkół w Pietrzwałdzie.
 
 
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 182/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2016 r.
 
Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną
Dokumentacja konsolidacyjna zawiera:
 
     1. Bilans skonsolidowany określony załącznikiem nr 10 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzecz Pospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2013 poz. 289 z późn.zm.).
 
     2. Zestawienie bilansów jednostek budżetowych wchodzących w skład jednostki dominującej przed dokonaniem wyłączeń wraz z bilansem z wykonania budżetu gminy w układzie pozycji bilansu skonsolidowanego.
 
     3. Zestawienie bilansów jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych, z uwzględnieniem wyłączeń w układzie pozycji bilansu skonsolidowanego.
 
     4. Zestawienia wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań miedzy jednostkami wchodzącymi w skład jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych, który zawiera:
 
  - jednostkę sprawozdawczą,
  - kwotę wyłączenia,
  - przedmiot wyłączenia,
  - pozycję aktywów i pasywów bilansu jednostkowego,
  - pozycje aktywów i pasywów bilansu skonsolidowanego,
  - uwagi.

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.12.2016, ostatnia aktualizacja: 30.12.2016, odsłon: 803


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215820
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości