Zarządzenie Nr 18/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 lutego 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 
Na podstawie § 7 pkt 1 uchwały Nr LIII/334/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. War. – Maz. z 2014r., poz. 2312) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Powołuje się komisję oceny wniosków złożonych w roku 2017 o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na:
 
1) zdjęciu, transporcie i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest,
2) budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których
nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków,
3) budowie własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się
doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 
2. Ustala się następujący skład komisji, o której mowa w ust.1:
 
1) Krzysztof Ruczyński - przewodniczący komisji,
2) Bogdan Sitnik - członek komisji,
3) Henryk Chocian – członek komisji,
4) Karol Hładyszewski - członek komisji,
5) Władysław Jankiewicz - członek komisji.
 
§ 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą rozpatrzenia wniosków i przedłożenia Wójtowi Gminy Ostróda listy osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji w roku 2017 oraz po dokonaniu odbioru inwestycji wynikających z zawartych umów.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.02.2017r.
Osoba przekazująca: Bogdan Sitnik

Sporządził/a: Bogdan Sitnik
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.02.2017, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 633


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219378
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości