Zarządzenie Nr 181/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 grudnia 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Ostróda.
 
    Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994 z późn. zm.) oraz § 9 ust.1 Załącznika do Uchwały Nr XLIX/297/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostróda na lata 2014 – 2018 Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuje się komisję do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego położonego w Reszkach 47/1, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ostróda w następującym składzie:
 
    1) Grzegorz Kastrau - przewodniczący komisji,
    2) Henryk Chocian– członek komisji,
    3) Władysław Jankiewicz - sekretarz komisji.
 
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.12.2018
Osoba przekazująca: Władysław Jankiewicz

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.12.2018, ostatnia aktualizacja: 12.12.2018, odsłon: 294


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907374
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości