ZARZĄDZENIE Nr 181/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie zbycia działki stanowiącej własność Gminy Ostróda w drodze zamiany
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz § 4 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznacza się do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną Nr 676/49 o pow. 0,1195 ha, położoną w obrębie i miejscowości Samborowo, stanowiącą zgodnie z KW EL1O/00014245/3, własność Gminy Ostróda na działkę ewidencyjną Nr 670/1 o pow. 0,0380 ha, położoną w obrębie i miejscowości Samborowo.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 11.12.2017
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.12.2017, ostatnia aktualizacja: 11.12.2017, odsłon: 567


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219397
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości