Zarządzenie Nr 181/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2016r.
 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ewidencji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej”
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ewidencji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych ”, działania – Infrastruktura socjalna, na realizację projektu pn. „Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej”:
 
 1. do realizacji projektu należy przyjąć ogólne zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda, określone zarządzeniem Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015r.;
 
 1. okres realizacji projektu:
 
- rozpoczęcie realizacji: 17.06.2016r.,
- rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 01.01.2017r.,
- zakończenie finansowe realizacji: 31.12.2017r.;
 
 1. projekt należy zakwalifikować zgodnie z klasyfikacją budżetową do:
 
- działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby;
 
 1. osobą odpowiedzialną za wdrożenie i realizację projektu będzie Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego;
 
 1. do realizacji projektu należy wyodrębnić oddzielne konto bankowe, oddzielne stanowisko rachunkowe i odrębny zbiór dowodów księgowych;
 
 1. podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu będzie przyjęcie zadania w budżecie gminy na 2017r., płatności należy dokonywać w formie bezgotówkowej za pomocą systemu elektronicznego, potwierdzeniem dokonania przelewu (zapłaty) będzie wyciąg bankowy;
 
 1. dowody księgowe dotyczące realizacji projektu należy opisać tak, aby był uwidoczniony związek z projektem;
 
 1. osobą odpowiedzialną za prawidłowy opis dowodów księgowych i ich kontrolę merytoryczną będzie Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego;
 
 1. osobą odpowiedzialną za sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalno-rachunkowym będzie pracownik Referatu Finansowego;
 
 1.  każdy dokument finansowy winien być zadekretowany i podpisany przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i zatwierdzony do zapłaty przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy, według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy;
 
 1. osobą odpowiedzialną za prawidłowe ujęcie dowodów księgowych w księgach rachunkowych będzie pracownik Referatu Finansowego a za sporządzenie wniosku o płatność pracownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego;
 
 1.  dowody księgowe należy przechowywać w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, tj. do 31.12.2023 roku, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie pracownik Referatu Finansowego;
 
 1. pozostałą dokumentację związaną z realizacją projektu należy przechowywać w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, tj. do 31.12.2023 roku, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie pracownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego;
 
 1. zakupione dobra ze środków finansowych z projektu będą podlegać ewidencji ilościowo- wartościowej prowadzonej przez Urząd Gminy oraz okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 
 1. do obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji projektu będą miały zastosowanie zasady określone w rozdziale 9 zarządzenia Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.12.2016r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.12.2016, ostatnia aktualizacja: 30.12.2016, odsłon: 725


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215658
odsłon strony

Aktualnie mamy
52 gości