ZARZĄDZENIE Nr 18 /2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 22 lutego 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
     Na podstawie § 7 ust. 1 uchwały Nr LIII/334/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. War. – Maz. z 2014 r., poz. 2312 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia oceny wniosków złożonych w roku 2018 o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na:
 
  1) zdjęciu, transporcie i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest,
 
  2) budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków,
 
  3) budowie własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 
  4) wymianie pieców na paliwa stałe na kotły spełniające wymagania przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe oraz kotły na paliwa płynne i gazowe”(Dz.U. poz. 1690)
 
     2. Ustala się następujący skład komisji, o której mowa w ust.1:
 
  1) Krzysztof Ruczyński - przewodniczący komisji,
 
  2) Bogdan Sitnik - sekretarz komisji,
 
  3) Henryk Chocian – członek komisji,
 
  4) Karol Hładyszewski - członek komisji,
 
  5) Władysław Jankiewicz - członek komisji.
 
     § 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą rozpatrzenia wniosków i przedłożenia Wójtowi Gminy Ostróda propozycji listy osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji w roku 2018.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 23.02.2018
Osoba przekazująca: Bogdan Sitnik

Sporządził/a: Bogdan Sitnik
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.02.2018, ostatnia aktualizacja: 23.02.2018, odsłon: 330


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907330
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości