Zarządzenie Nr 17A/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 stycznia  2015r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu
Gminy Ostróda za IV kwartał 2014r.
     
      Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
      § 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za IV kwartał 2014 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
      § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania i podlega publikacji na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Załącznik do
zarządzenia Nr  17A/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30.01.2015r.
 
 
 
1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za IV kwartał 2014 roku.
 
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
60.672.825,75
57.672.628,69
95,0
2.
Wydatki
60.332.940,75
55.393.329,98
91,8
2.1.
Wydatki bieżące
48.815.803,68
47.308.720,75
96,9
2.2.
Wydatki majątkowe
11.517.137,07
8.084.609,23
70,2
3
Deficyt/nadwyżka
339.885,00
2.279.298,71
 
4.
Przychody
1.260.115,00
1.280.061,63
101,6
5
Rozchody
1.600.000,00
1.600.000,00
100,0
 
2. Za  IV  kwartały w  2014 roku  udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie  51.977,19 zł.
 
Data przekazania do publikacji: 06.03.2015r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.03.2015, ostatnia aktualizacja: 06.03.2015, odsłon: 623


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11948137
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości