Zarządzenie Nr 179/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 5 grudnia 2018 r.
 
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie
 
    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), art. 41 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 1 i § 12 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. 1. Odwołuje się ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie Panią Henrykę Markowską.
 
    2. Powołuje się do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie Panią Iwonę Horodyłowską.
 
    3. W następstwie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, zgodnie z ust. 1 i ust. 2, w zarządzeniu Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Iwona Horodyłowska”.
 
    § 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 91/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 8 marca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 stycznia 2018 r., pozostają bez zmian.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 06.12.2018
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 06.12.2018, ostatnia aktualizacja: 06.12.2018, odsłon: 305


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927213
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości