Zarządzenie Nr 179/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2016 r.
 
w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz § 45 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz.1542) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     §1. 1. Ustala się zasady przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
 2. Wysokość dotacji na dany rok budżetowy będzie ustalana w uchwale budżetowej gminy Ostróda, w oparciu o szczegółową kalkulację kosztów sporządzoną przez zakład budżetowy i stawkę dotacji określoną uchwałą Rady Gminy Ostróda.
 
     § 2. 1. Dotacja przedmiotowa przekazywana będzie w wysokości 1/12 przyznanej kwoty dotacji na rok budżetowy, w następujących terminach:
1) za m-c styczeń do dnia 25 stycznia danego roku budżetowego,
2) za m-ce od lutego do grudnia do dnia 10 każdego miesiąca danego roku budżetowego.
 
 2. W przypadku zmiany wysokości dotacji w trakcie roku, raty miesięczne przekazywane będą w kwocie równej ilorazowi niewykorzystanego limitu dotacji oraz liczby miesięcy pozostałych do końca roku budżetowego.
 
3. W przypadku zwiększonej skali realizacji zadań objętych dotacją przedmiotową powodującej wzrost wydatków w danym okresie, na uzasadniony wniosek Dyrektora Zakładu, Wójt Gminy Ostróda może zwiększyć wysokość dotacji w okresie objętym wnioskiem, pod warunkiem nie przekroczenia rocznego limitu środków dla jednostki dotowanej określonego w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 2. Zwiększenie dotacji w okresie objętym wnioskiem powoduje jej zmniejszenie w pozostałym okresie.
 
     § 3. 1. Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie zobowiązany jest do złożenia półrocznej informacji z realizacji zadań objętych dotacją oraz stopnia wykorzystania otrzymanej dotacji w terminie do 25-go dnia miesiąca po upływie półrocza. Informację należy złożyć na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 2. Roczne rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 31 stycznia roku następnego, w szczegółowości określonej w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
 
     § 4. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, jak również wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.).
 
     § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 179/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2016r.
 
 
ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE ...... roku
 
 
 
L.p.
 
Wyszczególnienie
 
Kwota zł
1.
Kwota dotacji przedmiotowej otrzymanej zaliczkowo w I półroczu ...... roku
 
2.
Skalkulowana kwota dotacji wg uchwały Rady Gminy
 
3.
 
Stan wykorzystania dotacji (różnica kwot z pozycji 1 i 2)
 
 
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     …………………………                     ………………                 …………………………………
Główny księgowy                      Data sporządzenia                               Dyrektor
 
 
 
Załącznik Nr 2
            do Zarządzenia Nr 179/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 grudnia 2016r.
 
 
ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ ZA ROK .......
 
 
 
Lp.
 
Przedmiot dotacji
 
Stawka dotacji wynikająca z uchwały Rady Gminy
 
Ilość sprzedanych jednostek miary
 
Kwota należnej dotacji
(kol.3 x kol.4)
 
Kwota dotacji otrzymanej
Różnica
(kol.5 - kol.6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAZEM:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi:
……………………………………. ...............................................................................................................
 
.........………………                    ………………………….         ..................………
Główny księgowy                      Data sporządzenia                   Dyrektor
 
Data przekazania do publikacji: 30.12.2016r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 30.12.2016, ostatnia aktualizacja: 30.12.2016, odsłon: 815


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215721
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości