Zarządzenie Nr 178/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 03 listopada 2022 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości
 
Na podstawie § 3 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiących  załącznik do uchwały  Nr XVI/109/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ostróda (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 44, poz. 938) w zw. z uchwałą Nr LV/437/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Zarządza się proces konsultacji społecznych, którego celem jest zebranie opinii mieszkańców na temat zmiany rodzaju miejscowości dla uporządkowania urzędowych rodzajów miejscowości w Gminie Ostróda oraz wystąpienia w tej sprawie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
     2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zmiana rodzaju miejscowości:
1) z Grabinek – część wsi Grabin na: Grabinek – wieś,
2) z Idzbarski Młyn – część wsi Idzbark na: Idzbarski Młyn – osada,
3) z Jabłonka – część wsi Stare Jabłonki na: Jabłonka – osada,
4) z Jankowiec – część wsi Rudno na: Jankowiec – wieś,
5) z Samborówko – część wsi Samborowo na: Samborówko – osada,
6) z Wólka Klonowska – część wsi Wygoda na: Wólka Klonowska – osada,
7) z Zabłocie – część wsi Samborowo na: Zabłocie – osada,
8) z Zawady Małe – część wsi Stare Jabłonki na: Zawady Małe – osada,
9) z Żurejny – część wsi Stare Jabłonki na: Żurejny – osada.
     3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone osobno dla każdej miejscowości, 
w dniach od 08 listopada 2022 r. do 21 listopada 2022 r.
     4. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje poszczególne miejscowości wymienione w ust. 2. W konsultacjach mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy danej miejscowości.
     5. W ramach konsultacji społecznych przewiduje się zapytanie: „Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości z:….. na…..”, w formie ankiet, opatrzonych pieczęcią Urzędu (możliwe odpowiedzi: „tak”, „nie”),  dostępnych w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w pok. Nr 308 lub u Sołtysa Sołectwa, w skład którego wchodzi dana miejscowość.
     6. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Ostróda, Sołtysa Sołectwa, w skład którego wchodzi dana miejscowość lub przesłać na adres Urzędu: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miejscowości wymienionych w § 1 ust. 2.

 

Data przekazania do publikacji: 04.11.2022
Osoba przekazująca: Tomasz Kosecki

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.11.2022, ostatnia aktualizacja: 04.11.2022, odsłon: 61


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827899
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości