Zarządzenie Nr 176/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26 października 2022 r.
 
w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych oraz dydaktycznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostróda
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXIII/243/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Korzystanie z sal gimnastycznych oraz dydaktycznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostróda, z zastrzeżeniem § 6, jest odpłatne.
 
 § 2. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zegarową wynajęcia sali gimnastycznej oraz 45 minut wynajęcia sali dydaktycznej.
 
 § 3. 1. Opłatę wymienią w § 2 ustala się w następującej wysokości:
 
miejscowość
sala gimnastyczna
60 min.
sala dydaktyczna
45 min.
Brzydowo
20,00 zł
17,00 zł
Durąg
20,00 zł
17,00 zł
Lipowo
20,00 zł
17,00 zł
Samborowo
25,00 zł
17,00 zł
Szyldak
20,00 zł
17,00 zł
Tyrowo
20,00 zł
17,00 zł
Zwierzewo
20,00 zł
17,00 zł
Pietrzwałd
20,00 zł
17,00 zł
Idzbark
25, 00 zł
17,00 zł
Stare Jabłonki
---------
17,00 zł
 
2. Do każdej opłaty dolicza się podatek VAT.
 
§ 4. Odpłatność za sale pobierają dyrektorzy i uzyskaną kwotę przekazują na konto Gminy Ostróda.
 
§ 5. Zasady korzystania z sal określają ich wewnętrzne regulaminy.
 
 § 6. Młodzież ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci studiów dziennych, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych i klubów sportowych z terenu Gminy Ostróda oraz osoby uprawnione na podstawie innych aktów prawnych są zwolnione z opłat.
 
§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 216/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych oraz dydaktycznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostróda.
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 26.10.2022
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.10.2022, ostatnia aktualizacja: 26.10.2022, odsłon: 48


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827475
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości