Zarządzenie Nr 176/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 grudnia 2016 r.
 
w sprawie maksymalnej wysokości dopłat i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości dopłat przyznawanych osobom uprawnionym na 2017 rok
 
 Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 24/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Ustala się maksymalną wysokość dopłat i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 rok:
 
 1) do różnych form wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  1. pobyt na leczeniu sanatoryjnym, turnusach rehabilitacyjnych - 1.000 zł na pracownika, emeryta lub rencistę wraz uprawnionymi członkami rodziny rocznie;
  2. pobyt na koloniach letnich, obozach i zimowiskach- 1.000 zł na dziecko rocznie;
  3. pobyt na wczasach zorganizowanych –1.000 zł na pracownika, emeryta lub rencistę wraz uprawnionymi członkami rodziny rocznie;
 2) udział w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo - rekreacyjnych oraz wycieczkach turystyczno – krajobrazowych - 300 zł na pracownika, emeryta lub rencistę wraz z uprawnionymi członkami rodziny rocznie;
 3) organizacja imprez dla dzieci, zakup paczek świątecznych: 100 zł na dziecko rocznie;
 4) pomoc rzeczowa i finansowa:
 - w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, lub śmierci: 7.000 zł na osobę uprawnioną rocznie;
 - w przypadku długotrwałych chorób oraz w pozostałych przypadkach: 400 zł (bez przedłożenia faktury , rachunku) albo 1.000 zł (po przedłożeniu faktury, rachunku - 60 % wartości faktury, rachunku) na osobę uprawnioną rocznie;
 - dopłaty do przedszkoli i żłobków: 1.100 zł na dziecko rocznie.
 5) pożyczki udzielane na cele mieszkaniowe:
 - budowa, zakup domu lub mieszkania - 13.000 zł;
 - adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne 10.000 zł;
 - modernizacja i przystosowanie lokali lub budynków mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych 10.000 zł;
 - remont mieszkania 6.000 zł.
 6) do wypoczynku, o którym mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: 950 zł na pracownika, emeryta lub rencistę wraz uprawnionymi członkami rodziny rocznie;
 
 § 2. Wysokość dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawanych osobom uprawnionym określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 176/2016
Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2016r.
 
Wysokość
dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawanych osobom uprawnionym
 
Grupa
Wysokość dochodu
na osobę w rodzinie
brutto zł
Procentowy lub kwotowy wskaźnik dopłaty do n/w usług
Wczasy zorganizowane
Sanatorium, turnusy rehabilitacyjne
Wypoczynek organizowany
we własnym zakresie
Kolonie i
obozy
dla dzieci i młodzieży
Dopłaty do przedszkoli
i żłobków
Dopłata do biletów, wycieczek
1.
do 700
40%
55%
950 zł
70%
70%
 
90%
 
2.
powyżej 700
do 1.300
35%
50%
850 zł
65%
65%
85%
3.
powyżej 1.300
do1.900
30%
45%
750 zł
60%
60%
80%
4.
powyżej 1.900
do 2.500
25%
40%
650 zł
55%
55%
75%
5.
powyżej 2.500
do 3.100
20%
35%
550 zł
50%
50%
70%
6.
powyżej 3.100
do 8.000
15%
30%
450 zł
45%
45%
65%
 
 
Informacje uzupełniające
 
 1. Dopłata do form zorganizowanych, tj. sanatorium, turnusów rehabilitacyjnych, kolonii i obozów obliczana jest na podstawie faktycznej ceny usługi. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 1.000 zł rocznie.
 2. Dopłata do wczasów zorganizowanych, obliczana jest na podstawie faktycznej ceny usługi. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać 1.000 zł rocznie.
 3. Dopłata do świadczeń wymienionych w pkt 1 i 2 może nastąpić wyłącznie na podstawie dokumentów, np. faktury, rachunku, noty wystawionych przez upoważnionego organizatora.
 4. W celu zakwalifikowania się do dopłaty z Funduszu, osoba uprawniona powinna ubiegać się o dopłatę przed wyjazdem na wypoczynek.
 5. Dopłata do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie przysługuje pracownikowi wykorzystującemu urlop trwający minimum 14 dni, łącznie z dniami wolnymi od pracy, z wyjątkiem uprawnionych emerytów, rencistów i osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
 6. Wysokość dopłaty określonej w pkt 5 zgodnie z powyższą tabelą.
 7. Wypłata powinna nastąpić przed rozpoczęciem okresu wypoczynkowego - na podstawie karty urlopowej.
 8. Wysokość dopłaty do udziału w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczkach turystyczno-krajoznawczych jest ustalana wg tabeli dopłat do biletów i wycieczek.
 9. W przypadku organizacji imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych przez pracodawcę na równych zasadach powszechnej dostępności, dopłaty z ZFŚS nie są świadczeniami ulgowymi i mogą być wypłacane w równej wysokości.
 10. Dopłaty do przedszkoli i żłobków przeznaczone są na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu lub w innej placówce wychowania przedszkolnego i nie mogą przekraczać 1.100 zł - na dziecko rocznie.
 11. Wypłata świadczeń wymienionych w pkt. 10 następuje na podstawie zaświadczeń wystawionych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze.
 12. Osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe przysługuje dopłata wyższa o jedną grupę niż wynika z tabeli dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
Data przekazania do publikacji: 30.12.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas
 
 

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.12.2016, ostatnia aktualizacja: 30.12.2016, odsłon: 835


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219440
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości