Zarządzenie Nr 175/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26 października 2022 r.
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Annie Zgrzebskiej Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w zakresie projektu pn.: „Aktywni w Gminie Ostróda - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej”.
 
     Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późni. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Annie Zagrzebskiej Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, w zakresie projektu pn.: „Aktywni w Gminie Ostróda  - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa  11 Włączenie społeczne, Działanie 2 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego do:
1) podpisania wszystkich dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Aktywni w Gminie Ostróda - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej”,
2) składania oświadczeń woli w imieniu projektodawcy w zakresie projektu pn.: „Aktywni w Gminie Ostróda - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej”,
3) zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego projektu pn.: „Aktywni w Gminie Ostróda - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej”,
4) reprezentowania projektodawcy przed urzędami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z projektem pn.: „Aktywni w Gminie Ostróda - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej”.
 
§ 2. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data przekazania do publikacji: 28.10.2022
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 02.11.2022, ostatnia aktualizacja: 02.11.2022, odsłon: 34


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788560
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości