Zarządzenie Nr 175/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 30 listopada 2018 r.
 
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda oraz zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda
 
    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Postanawia się wykreślić z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda, przyjętej zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda, następujący obiekt:
 
L.p.
Miejscowość
(adres)
Obiekt
Datowanie
Nr rejestru zabytków
353.
Wyżnice
owczarnia murowana w zespole dworsko-folwarcznym, ob. obora
2. połowa XIX w.
---
 
    § 2. Kartę ewidencyjną nieruchomości, o której mowa w §1 wyłącza się z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda i przechowuje się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Ostróda.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.12.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.12.2018, ostatnia aktualizacja: 05.12.2018, odsłon: 342


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907333
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości